SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

abc-zoo s.r.o társaság (Starozagorská 6, 040 23 Košice, Azonosító szám: 47508795) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kezeli, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, az adatkezelés céljai szempontjából megfelelően és relevánsan, pontosan és szükség szerint naprakészen, olyan formában, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos fogalom meghatározások

 

 1.  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; függetlenül attól, hogy azokat automatizált vagy nem automatizált módon végzik-e;
 3.  „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 3. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 4. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 5. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 6. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 7. „tevékenységi központ”:
  1. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
  2. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 1.  „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 2. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 3. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 4. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 5. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 6. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
  1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 7. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
  1.  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
  2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 8. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 9. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6.  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

A vásárló és az értékesítő jogai és kötelességei

 

 1. Az áru megrendelése során és a felhasználói fiók regisztrációja során a vásárló köteles csak valós, aktuális és pontos adatokat feltüntetni. A regisztrált vásárló köteles az adatok változásáról halasztás nélkül értesíteni az értékesítőt.
 2. A szerződő felek megegyeztek, hogy a vásárló, amennyiben természetes személyről van szó, köteles a megrendelésben feltüntetni a keresztnevét, vezetéknevét, állandó lakcímét, irányítószámát, telefonszámát és az e-mail címét.
 3. A szerződő felek megegyeztek, hogy a vásárló, amennyiben jogi személyről van szó, köteles a megrendelésben feltüntetni a cégnevet, a cég székhelyét, irányítószámát, a cég azonosító számát, telefonszámát és az e-mail címét.
 4. A vásárló által, a regisztráció során megadott adatok a személyes adatok védelméről szóló 122/2013 számú törvénycikk szerint védettek és azok csak a megrendelés feldolgozására és marketing célokra kerülnek felhasználásra.
 5. A vásárló bármikor törölheti és megváltoztathatja a megadott személyes adatait, valamint törölheti a regisztrációját az internetes áruház weboldalán való bejelentkezés után a Fiókom → A címeid vagy Személyes adataid.
 6. Ahhoz, hogy a vásárló igénybe tudja venni szolgáltatásainkat, szükségünk van a vásárló néhány személyes adatára. Az értékesítő tiszteletben tartja a vásárló magánéletét, ezért igyekszik csak a legszükségesebbekre minimalizálni ezeket az adatokat. Az adatok védettek az esetleges visszaéléssel szemben. A személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük.
 7. A vásárlásokról, reklamációkról és egyéb, a webáruházban folytatott tevékenységekről szóló adatok bizalmasak és ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak rájuk, mint a személyes adatokra. Minden vásárlóra vonatkozó adatot az értékesítő megvéd a visszaéléssel szemben, nem adja ki azokat (a szállítást biztosító és a fizetést lehetővé tevő társaságokon kívül, amelyek csak a legszükségesebb, a rendelés zavartalan véghezviteléhez mindenképpen szükségesek információkat kapják meg). Az adatok csak az értékesítő szolgáltatásainak minőségét szolgálják.
 8. A vásárló a megfelelő mező bejelölésével a megrendelés elküldése előtt jelezheti hozzájárulását, hogy az értékesítő feldolgozza és tárolja a személyes adatait, főleg a fentebb említett adatokat és/vagy azokat, amelyek szükségesek az értékesítőnek az új termékekre, kedvezményekre és akciókra vonatkozó információk továbbításával kapcsolatos tevékenységeihez. Továbbá, hogy ezek a személyes adatok az értékesítő információs rendszerébe feldolgozásra kerüljenek.
 9. A vásárló, az üzleti feltételek előző pontja alapján, meghatározott időre adja beleegyezését az értékesítőnek, amíg teljesül a személyes adatok feldolgozásának célja. A feldolgozás céljának teljesítése után az értékesítő biztosítja a vásárló személyes adatainak azonnali felszámolását. A vásárló a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást bármikor visszavonhatja írásos formában. A személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás a visszavonás kézbesítésétől számított 1 hónapon belül jár le.
 10. Az értékesítő kijelenti, hogy az ezen üzleti feltételekben megjelöltektől eltérő célokra a személyes adatokat mindig külön, a vásárló hozzájárulásával fogja megszerezni. Továbbá biztosítja, hogy e személyes adatok feldolgozása csak a meghatározott célnak megfelelően történjen, és nem társítja azokat a vásárlási szerződés teljesítése céljából megszerzett személyes adatokhoz.
 11. A felhasználói fiók létrehozásakor a vásárló beleegyezik abba, hogy az értékesítő felhasználja a nevét és e-mail címét az engedményekről, újdonságokról és egyéb marketing tevékenységekről szóló információk elküldésére. Minden ilyen e-mailben van egy útmutató, amely által az értékesítő tudtára adhatja, hogy nem kívánja kihasználni ezt a szolgáltatást, és így megtilthatja, hogy személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
 12. A vásárlónak joga van írásban értesíteni az értékesítőt személyes adatainak változásairól, vagy kérni azok kiegészítését, törlését.
 13. Internetes üzletünk szolgáltatásainak igénybe vétele által Ön kifejezi egyetértését azzal, hogy személyes adatait a feljebb leírt módon használjuk fel.

 


FőoldalFőoldal